Statut FundacjiSTATUT FUNDACJI
FUNDACJA POLSKIE PRODUKTY ROLNE 

I.  Postanowienia ogólne

1. Fundacja nosi nazwę: „Fundacja Polskie Produkty Rolne”. Fundacja może używać skrótu „FPPR” i w dalszych częściach niniejszego statutu zwana jest „Fundacją”.

2. Fundacja ustanowiona aktem notarialnym Repertorium A nr 1617/2014, zawartym przed notariuszem Maciejem Krzysztofem Wysogląd w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ulicy Odkrywców 24, dnia 12.12.2014 roku i działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. z 1984 r. Nr 21 poz. 97 z późn. zm.) i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Statutu

3. Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław

4. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

5. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

6. a) Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
b) Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i poza granicami       Rzeczypospolitej Polskiej.
c) Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych

7. Fundacja może ustanowić wyróżnienia, nagrody, tytuły, medale i przyznawać je osobom zasłużonym dla Fundacji

8. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

  II. Cele i zasady działalności

1. Celem Fundacji jest:

- działania, inicjowanie działań  lub  współdziałanie w  przedsięwzięciach mających na celu promocję i propagowanie polskich produktów rolnych i ich przetworów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami

- działania, inicjowanie działań lub  współdziałanie w przedsięwzięciach mających na celu promocję i propagowanie  polskich produktów rolnych produkowanych według tradycyjnie polskich i regionalnych receptur kulinarnych

- budowa centrum konferencyjno – szkoleniowego tradycyjnej i regionalnej kuchni polskiej dla kucharzy zawodowych i amatorów oraz szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie kucharz  i przetwórstwo produktów rolnych  ze szczególnym uwzględnieniem  tradycyjnej kuchni polskiej i regionalnej

- działania, inicjowanie działań lub współdziałanie w zakładaniu i budowie szkół zawodowych kształcących w zawodzie kucharz i przetwórstwo produktów rolnych ze szczególnym uwzględnieniem  tradycyjnej kuchni polskiej i regionalnej

- działania, inicjowanie lub współdziałanie w przedsięwzięciach mających na celu tworzenie małych i średnich firm i przedsiębiorstw produkujących zdrową żywność  według  tradycyjnie polskich i regionalnych receptur kulinarnych

- działania, inicjowanie lub współdziałanie w przedsięwzięciach mających na celu rozwój gospodarczy małych i średnich  firm oraz przedsiębiorstw produkujących polskie produkty rolne i ich przetwory na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

- inicjowanie działań lub współdziałanie w przedsięwzięciach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na wsi związanej z produkcją i  przetwórstwem polskich produktów rolnych
– inicjowanie działań lub współdziałanie w przedsięwzięciach przyczyniających się do współpracy instytucji publicznych lub organizacji pozarządowych z inwestorami i przedsiębiorcami krajowymi i zagranicznymi

- aktywizacja zawodowa bezrobotnych, wyrównywanie szans na rynku pracy
– działalność na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy w regionie;
– działania, inicjowanie działań lub współdziałanie w przedsięwzięciach mających na celu popularyzację wiedzy z przetwórstwa polskich produktów rolnych ze szczególnym uwzględnieniem tradycyjnej kuchni polskiej i regionalnej

- działalność oświatowa, szkoleniowa, naukowo – techniczna, doradcza, kulturalna;

- inicjowanie działań lub współdziałanie w przedsięwzięciach na rzecz ochrony środowiska;

- promocja regionu w Polsce i na świecie;

- wspieranie rozwoju obywatelskiego i  zawodowego młodzieży, ze szczególnym

uwzględnieniem młodzieży ponadgimnazjalnej

- inicjowanie działań lub współdziałanie w przedsięwzięciach mających na celu popularyzację wiedzy z zakresu obowiązujących regulacji prawnych oraz ważnych zagadnień gospodarczych i społecznych.

 

 2. Fundacja realizuje cele przez:

 a) tworzenie i udział w programach ukierunkowanych na promocję polskich produktów rolnych i ich przetworów na terenie R.P i poza jej granicami

b) tworzenie i udział w programach ukierunkowanych na propagowanie i promocję polskich narodowych i regionalnych tradycji kulinarnych

c) budowę centrum szkoleniowego i szkoły zawodowej o profilu przetwórstwo produktów rolnych ze szczególnym uwzględnieniem  tradycyjnej kuchni polskiej

d)  przygotowywanie lub prowadzenie punktów informacyjnych lub promocyjnych, prowadzenie kampanii promocyjnych w dziedzinach objętych celami Fundacji;

e) organizowanie, współorganizowanie targów spożywczych

f)  tworzenie systemu edukacji o polskich produktach rolnych i ich przetworach ze szczególnym uwzględnieniem tradycyjnej kuchni polskiej, w szczególności poprzez organizację szkoleń, spotkań, sympozjów itp.;

g) organizowanie, współdziałanie oraz popieranie rozwoju kształcenia zawodowego oraz inspirowanie i organizowanie dokształcania zawodowego w dziedzinach będących celami Fundacji;

h) tworzenie i udział w programach ukierunkowanych na rozwój gospodarczy wsi , w szczególności wspieranie przedsiębiorczości ukierunkowanej na przetwórstwo polskich lokalnych produktów rolnych

i) udział w organizacjach, przedsięwzięciach i instytucjach kapitałowych, których działalność służy realizacji celów statutowych

 tworzenie i realizację programów walki z bezrobociem i aktywizacji zawodowej bezrobotnych na wsi

j) organizowanie akcji promocji przedsiębiorczości prywatnej związanej z produkcją i przetwórstwem polskich produktów rolnych

k) szkolenia, doradztwo oraz pomaganie producentom oraz przetwórcom polskich produktów rolnych w zrzeszaniu się, w zakładaniu grup producenckich lub spółdzielni

l) prowadzanie działalności, promocyjnej, informacyjnej oraz doradczej w zakresie wspierania pozyskiwania, korzystania i ewaluacji środków strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych funduszy w tym krajowych przeznaczonych na rozwój dziedzin objętych celami Fundacji;

m) Pomoc w rozwoju przedsiębiorców prywatnych poprzez doradztwo, pośrednictwo pomiędzy firmami, usługi księgowe, pomoc prawną oraz inną działalność wspomagająca rozwój przedsiębiorców oraz przedsiębiorczości w dziedzinach objętych celami fundacji

n) podejmowanie działalności gospodarczej na zasadach określonych ogólnie obowiązującymi przepisami oraz  niniejszym statutem.

  III. Organy fundacji

Organami Fundacji są:

1. Zarząd Fundacji
2. Rada Fundacji
3. Rada Fundatorów (powołana zostaje, jeżeli liczba członków Rady Fundacji wzrośnie powyżej 11 osób)